STATUTEN

SV DE WILDENBERG

WEERT

 

Artikel 1. Naam en zetel
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Organisatie
Artikel 4. Leden
Artikel 5. Algemene rechten en verplichtingen
Artikel 6. Straffen
Artikel 7. Einde lidmaatschap
Artikel 8. Het bestuur
Artikel 9. Taken en bevoegdheden bestuur
Artikel 10. Vertegenwoordiging
Artikel 11. Commisie van beroep
Artikel 12. Andere commissies
Artikel 13. Boekhouding en financiën
Artikel 14. Rekening en verantwoording
Artikel 15. Algemene vergadering
Artikel 16. Het bijeenroepen van de algemene vergadering
Artikel 17. Agenda
Artikel 18. Besluiten
Artikel 19. Reglementen
Artikel 20. Wijziging van statuten
Artikel 21. Ontbinding en vereffening

 

Artikel 1. Naam en zetel

 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam: Schietsport vereniging De Wildenberg en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: de vereniging.
 2. De vereniging is statutair gevestigd te Weert.
naar boven

Artikel 2. Doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
  1. haar leden de schietsport te doen beoefenen, met inachtneming van de voorschriften van de ter zake bestaande wet- en regelgeving en eventueel plaatselijke verordeningen, alsmede met inachtneming van de door de Koninklijke Landmacht gestelde voorwaarden wanneer gebruik wordt gemaakt van een militaire schietbaan;
  2. het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van de schietsport;
  3. het bevorderen van de schietsport.
 2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. het geven van instructies aan hen die de schietsport (willen) beoefenen;
  2. het houden van oefeningen;
  3. het deelnemen aan wedstrijden en competities;
  4. het organiseren van wedstrijden en evenementen, met inachtneming van de voorschriften van de ter zake bestaande wet- en regelgeving en eventuele plaatselijke verordeningen;
  5. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, in statuten en reglementen nader aan te duiden als KNSA.
naar boven

Artikel 3. Organisatie

De middelen van de vereniging bestaan uit:

 1. De vereniging kent een bestuur dat de vereniging leidt en dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering die uit alle leden van de vereniging bestaat.
 2. Organen van de vereniging zijn het bestuur, de algemene vergadering en die personen en commissies die op grond van de statuten door het bestuur zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
naar boven

Artikel 4. Leden

 1. De vereniging kent aspiranten, junior leden, leden, ereleden en begunstigers.
 2. Als lid van de vereniging wordt alleen toegelaten:
  1. een natuurlijk persoon van 21 jaar en ouder (voor junior lid, zij die bij het begin van het verenigingsjaar ouder zijn dan 12 jaar maar jonger dan 21 jaar) en
  2. die een inschrijf formulier heeft ingevuld en
  3. die het origineel van een geldig identiteitsbewijs heeft getoond, het nummer in de administratie wordt genoteerd en
  4. die een recente verklaring omtrent het gedrag voor het lidmaatschap van de schietvereniging heeft overgelegd, tenzij de betrokkene reeds beschikt over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, in welk geval geen verklaring omtrent het gedrag behoeft te worden overgelegd en
  5. die na het volgen van een introductiecursus de vaardigheidsproef met goed gevolg heeft afgesloten.
 3. Een persoon die de schietsport met vuurwapens wil beoefenen en verzoekt als lid van de vereniging te worden toegelaten, verzoekt tevens toegelaten te worden als schutter van de KNSA. Het bestuur legt het verzoek tot toelating voor aan het bestuur van de KNSA. Wanneer de KNSA de betrokkene niet als schutter toelaat, wordt de betrokkene niet als lid van de vereniging toegelaten.
 4. Een persoon die verzoekt als lid van de vereniging te worden toegelaten, waarop het bestuur positief heeft beslist, krijgt eerst, nadat hij of zij de proefperiode met goed gevolg heeft afgesloten en daarvan schriftelijk of per e-mail in kennis is gesteld, de status van “aspirant” gedurende zes (6) maanden. Indien het bestuur besluit de persoon niet toe te laten, deelt hij dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de persoon mee. De persoon kan binnen een maand in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep moet binnen drie maanden zijn behandeld door de commisie van beroep.
 5. Het bestuur besluit niet eerder over de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging dan nadat de KNSA heeft besloten de betrokkene als schutter van de KNSA toe te laten.
 6. Het bestuur en de algemene vergadering kunnen de betrokkene weigeren als schutter toe te laten wanneer op grond van verkregen indruk, informatie, feiten of gedragingen het niet verantwoord geacht wordt de betrokkene als schutter toe te laten. Een weigering behoeft niet met redenen te worden omkleed en er vindt geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaats.
 7. Gedurende het eerste jaar van het lidmaatschap heeft het lidmaatschap een voorwaardelijk karakter. Het bestuur beoordeelt het lid op diens schietkwaliteiten, het naleven van de veiligheidsregels, het omgaan met en het gebruik van wapens, de omgangsvormen, een en ander om te beoordelen of het na afloop van die periode van een jaar verantwoord is de betrokkene de schietsport te laten beoefenen. Het bestuur kan tijdens het eerste jaar het lidmaatschap door opzegging onmiddellijk beëindigen. Er vindt geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaats.
 8. De vereniging kent ook junioren vanaf 12 jaar. Voor toelating als juniorlid gelden dezelfde voorwaarden als voor toelating als gewoon lid. Na toelating als juniorlid zijn de statuten en reglementen van de vereniging op de betreffende junior van toepassing, met dien verstande dat een juniorlid geen stemrecht heeft in de vereniging.
 9. De wijze van toelating wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
 10. De algemene vergadering is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en voor elke categorie afwijkende rechten en verplichtingen vast te stellen.
 11. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
 12. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich voor de vereniging gedurende lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'erelid' verlenen.
naar boven

Artikel 5. Algemene rechten en verplichtingen

 1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
  1. de statuten, reglementen en besluiten van de algemene vergadering en het bestuur na te leven;
  2. de statuten, reglementen en besluiten van de KNSA na te leven;
  3. de belangen van de vereniging, van KNSA en/of van de schietsport niet te schaden.
 2. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiele verplichtingen heeft voldaan eindigt, zonder recht van beroep, zijn lidmaatschap van de vereniging.
 3. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering dan wel van fysiek ongewenst gedrag, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., in verbale, non verbale of fysieke zin, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.
naar boven

Artikel 6. Straffen

 1. Bij een overtreding van bepalingen uit de statuten, reglementen en/of besluiten, kan het bestuur aan een lid een straf opleggen.
 2. Een overtreding is elk bewust handelen of nalaten:
  1. dat in strijd is met bepalingen uit de statuten en reglementen of met een besluit van het bestuur of van de algemene vergadering;
  2. dat de belangen van de vereniging of van de schietsport, waaronder begrepen het gedrag zoals bedoeld in artikel 5 lid 3, schaadt.
 3. Indien het bestuur een straf heeft opgelegd, kan het lid hiervan binnen een maand in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep moet binnen drie maanden zijn behandeld door de commisie van beroep.
 4. Indien een overtreding is begaan binnen het verband van de KNSA is de Tuchtcommissie van de KNSA bevoegd een straf op te leggen.
naar boven

Artikel 7.Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door de dood van het lid of door opzegging en ontzetting (royement).
 2. Wanneer de KNSA aan een lid de status van schutter ontneemt, is de vereniging gehouden het lidmaatschap van het desbetreffende lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:
  1. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging;
  2. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van toepassing is.
 4. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd.
 5. In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen, wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 6. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de vereniging geschied wanneer:
  1. de KNSA de status van schutter ontneemt aan het lid;
  2. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt;
  3. het lid niet voldoet aan de wedstrijdverplichting.
 7. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer:
  1. het lid de statuten of reglementen ernstig of meermalen overtreedt;
  2. het lid de belangen van de vereniging of van de schietsport schaadt;
  3. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.
 8. Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.
 9. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) geschiedt door het bestuur wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Het lid kan binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot royement in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep moet binnen drie maanden zijn behandeld door de commisie van beroep.
naar boven

Artikel 8. Het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal negen (9) personen. De algemene vergadering bepaalt het aantal algemene bestuursleden.
 2. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en een penningmeester, zij vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur verdeelt de overige functies.
 3. Evenmin kunnen tot bestuurslid worden benoemd leden die op enigerlei wijze als privé-persoon betrokken zijn bij de handel in wapens, munitie, schietbaan-exploitatie of anderszins commerciële belangen hebben die direct gelieerd zijn aan de schietsport.
 4. De voorzitter wordt in functie kandidaat gesteld en benoemd door de algemene vergadering.
 5. De bestuursleden worden op voordracht van het bestuur of van ten minste vijf (5) leden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
 6. Het lidmaatschap van het bestuur of commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie en met het lidmaatschap van het stembureau.
 7. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaren. Een aftredend lid is aansluitend twee (2) maal herbenoembaar. Na afloop van de derde bestuursperiode kan een bestuurslid aansluitend niet meer voor een vierde bestuursperiode worden benoemd dan nadat ten minste een daaropvolgende periode van drie (3) jaren is verstreken. Indien er geen kandidaten zijn kan de algemene vergadering besluiten af te wijken van de maximale benoemingstermijn.
 8. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het eind van de algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt of waarin zij aftreden. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering voorzien.
 9. Na een benoeming van een bestuurslid worden de functies verdeeld en de taken van ieder bestuurslid vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 10. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering met twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie (3) maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene vergadering is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld.
 11. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur wanneer het bestuurslid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.
naar boven

Artikel 9. Taken en bevoegdheden bestuur

 1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken door commissies of personen doen uitvoeren. Bovendien is het bestuur bevoegd - al dan niet tegen betaling - werkzaamheden aan derden op te dragen.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal, zoals vermeld in artikel 8 lid 1, is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening van de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 4. Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten, reglementen en door organen van de vereniging genomen besluiten.
 5. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
naar boven

Artikel 10. Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
 3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een ander bestuurslid of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.
 4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend, kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
 5. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
naar boven

Artikel 11. Commisie van beroep

 1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 2. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en kunnen, onverminderd het in lid 1 bepaalde, gehouden worden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen en bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
naar boven

Artikel 12. Andere commissies

 1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
 2. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit ten minste drie (3) leden. De voorzitter van de commissie wordt in functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de overige functies.
 3. Tenzij de taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of in een reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
 4. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur wanneer zij door het bestuur is ingesteld en aan de algemene vergadering wanneer zij door de algemene vergadering is ingesteld.
 5. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht.
 6. De kascommissie bestaat uit twee (2) leden die door de algemene vergadering worden benoemd. In afwijking van het bepaalde in lid 5 worden de leden van de kascommissie telkens voor één jaar benoemd en kunnen zij aansluitend tweemaal voor de duur van één jaar worden herbenoemd. De kascommissie is belast met het onderzoek zoals vermeld in artikel 14, lid 5. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.
naar boven

Artikel 13. Boekhouding en financiën

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het boekjaar loopt van 1 November tot en met 31 Oktober.
 2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, bijdragen, boetes, subsidies, legaten en andere inkomsten. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. De leden zijn gehouden tot het betalen van de contributie en van de bijdragen die de algemene vergadering vaststelt. Het bestuur kan in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie of een bijdrage verlenen.
 4. De algemene vergadering stelt de contributie vast.
 5. De algemene vergadering kan voor het beoefenen van een bepaalde discipline een afzonderlijke jaarlijkse bijdrage vaststellen.
naar boven

Artikel 14. Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te maken en op papier te stellen.
 3. Het bestuur brengt op een binnen zes (6) maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Heeft een bestuurslid de stukken niet ondertekend dan wordt hiervan onder opgave van de redenen melding gemaakt.
 4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf (5) maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.
 5. Het bestuur is verplicht de op de jaarrekening betrekking hebbende stukken en gegevensdragers door de kascommissie te doen onderzoeken. De kascommissie brengt van haar bevindingen jaarlijks verslag uit aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.
 7. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.
 8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
naar boven

Artikel 15. Algemene vergadering

 1. De algemene vergadering bestaat uit alle niet-geschorste leden van de vereniging.
 2. Ieder niet-geschorst lid heeft stemrecht en brengt één (1) stem uit.
 3. In afwijking met het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 38, lid 4, is stemmen bij volmacht niet mogelijk.
 4. Een geschorst lid heeft voor de duur van zijn schorsing geen stemrecht.
naar boven

Artikel 16. Het bijeenroepen van de algemene vergadering

 1. Jaarlijks wordt uiterlijk dertig juni een algemene vergadering gehouden.
 2. Het bijeenroepen gebeurt door een mededeling in de rubriek ‘nieuws / mededelingen’ van de vereniging en door een schriftelijke oproep aan de leden. In afwijking van de vorige zin, kan de oproep tot het bijwonen van de algemene vergadering eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het lid voor dit doel aan de vereniging bekend heeft gemaakt.
 3. De termijn van het bijeenroepen van de algemene vergadering bedraagt drie weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen die termijn bekorten.
 4. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden wanneer het bestuur dit nodig acht.
 5. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden wanneer ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de in de algemene vergadering uit te brengen stemmen het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.
 6. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.
naar boven

Artikel 17. Agenda

 1. Tegelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering wordt de agenda door publicatie in de rubriek ‘nieuws / mededelingen’ en door toezending ter kennis van de leden gebracht.
 2. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval:
  1. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. het jaarverslag van het bestuur;
  3. het financieel verslag van het bestuur;
  4. het verslag van de kascommissie;
  5. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;
  6. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur;
  7. het vaststellen van de contributie en van andere bijdragen;
  8. het vaststellen van de begroting voor het volgende boekjaar;
  9. het bestuursbeleid;
  10. de rondvraag.
 3. Uiterlijk tien dagen voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste vijf (5) leden een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen, dat voorzien is van een toelichting. Het bestuur kan nog een later voorstel aan de agenda toevoegen.
 4. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid anders beslist.
naar boven

Artikel 18. Besluiten

 1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de vergadering van de algemene vergadering.
 2. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.
 3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien stemmen staken is het voorstel verworpen.
 4. Ongeldige stemmen zijn, wanneer schriftelijk is gestemd, voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is.
 5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt iedere stemgerechtigde in de desbetreffende vergadering één stem uit. Een lid kan een ander lid niet machtigen namens hem aan een stemming deel te nemen.
 6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd wanneer een stemgerechtigde een schriftelijke stemming verlangt.
 7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt of door loting na een derde stemming is aangewezen.
 8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van drie leden die geen bestuurslid mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.
 9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde - een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.
 11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.
naar boven

Artikel 19. Reglementen

 1. De organisatie van de vereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.
 2. Reglementen worden met een gewone meerderheid door de algemene vergadering vastgesteld en gewijzigd.
 3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten. In de statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een andere datum van inwerkingtreden worden bepaald. Van een nieuw reglement en van een wijziging van een reglement wordt in de officiële mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding van de datum van inwerkingtreding.
 4. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
 5. Ieder lid wordt geacht de statuten en reglementen te kennen, waaronder begrepen de wedstrijdbepalingen en de op grond van het Dopingreglement van de KNSA van toepassing zijnde bijlagen, alsmede alle mededelingen die als officiële mededelingen zijn gepubliceerd.
 6. Alle officiële mededelingen van organen van de vereniging worden bekend gemaakt in de rubriek ‘nieuws / mededelingen’ van de vereniging.
naar boven

Artikel 20. Wijziging van statuten

 1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten wordt voorgesteld. De termijn voor de oproep tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste drie (3) weken.
 2. Zij die de oproep voor de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben verzonden, moeten ten minste twee (2) weken vóór de dag van de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en die is voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt door de algemene vergadering met ten minste twee derden (2/3) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen genomen.
 4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing wanneer in de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister.
naar boven

Artikel 21. Ontbinding en vereffening

 1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de bestuursleden als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een derde opdraagt.
 3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor het vereffenen van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".
 4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening bewaart. De algemene vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.
 5. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging beslist de algemene vergadering welke bestemming aan het batig saldo na vereffening wordt gegeven. Deze bestemming dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelstellingen van de vereniging.
naar boven

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering de dato 3 juni 2016 en notarieel bekrachtigd op 18 november 2016.